HƯỚNG DẪN TRA CỨU

 

Mục lục

 

I.      Nhóm chức năng tra cứu CSDL thư viện

1.  Tra cứu CSDL Online (Tra cứu chung)

2.  Tra cứu CSDL theo bộ sưu tập

3.  Tra cứu CSDL theo kho tài liệu

4.  Tra cứu CSDL Báo – tạp chí

5.  Tra cứu CSDL Địa chí

II.      Nhóm chức năng tra cứu tài liệu điện tử

1.  Tra cứu CSDL toàn văn

2.  Luận văn – luận án

3.  Các nguồn tài nguyên khác

III.    Nhóm chức năng tra cứu CSDL liên thư viện

1.  T́m kiếm liên thư viện

2.  Nội dung mở liên thư viện

 

I.       Giới thiệu: Phân hệ tra cứu là một cổng giúp cộng đồng bạn đọc và thư viện giao tiếp với nhau được tiện lợi và hiệu quả. Phân hệ này được tích hợp trên mạng Intranet/Internet để tạo ra một môi trường phục vụ bạn đọc tra cứu và sử dụng thông tin do thư viện cung cấp. Tính năng tra cứu liên thư viện theo giao thức Z39.50 giúp thư viện có thể kết nối khai thác, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ của ḿnh với các thư viện khác.

- Vào website của Thư viện: http://thuvienbinhduong.org.vn/, click vào nút T́m kiếm

          

 

II.      Nhóm chức năng tra cứu CSDL thư viện:

1.  Tra cứu CSDL online: Đây là chức năng tra cứu chung cho các dạng tài liệu khác nhau. Để tiện cho việc sử dụng, chức năng này phân công việc t́m kiếm theo ba mức t́m: T́m đơn giản, t́m chi tiết, t́m nâng cao.

1.1.  T́m cơ bản: Người dùng tin hăy nhấn vào đường liên kết “T́m cơ bản” trong chức năng Tra cứu CSDL online. Đây là cách t́m đơn giản, kết quả là một một hoặc nhiều tài liệu có từ trùng với từ của thuật ngữ t́m kiếm; cho kết quả t́m kiếm ít chính xác, v́ thế phải lọc lại lần nữa từ danh sách này để có được tài liệu cần t́m. Thông thường kiểu t́m này chỉ được dùng khi chưa biết rơ về tài liệu cần t́m.

 

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn bộ sưu tập.

Bước 2: Chọn nội dung (thuật ngữ t́m).      

Bước 3: T́m kiếm: check chọn để t́m tài liệu.

         

          Giao diện t́m kiếm cơ bản - tra cứu CSDL online

 

1.2.  T́m chi tiết: Người dùng tin hăy nhấn vào đường liên kết “T́m chi tiết” trong chức năng Tra cứu CSDL Online. Ở chức năng này, người dùng tin có thể t́m theo các điểm truy cập: nhan đề, tác giả, chủ đề, nội dung, số phân loại,…

         

Giao diện t́m kiếm chi tiết - tra cứu CSDL online

 

a. Cách t́m: Trong giao diện t́m kiếm này, có hai cách t́m chính:

- Nhập từ t́m kiếm vào một trường nhất định:

Ví dụ:   nhập nhan đề: “Lịch sử Đảng” à nhấn T́m

- Kết hợp các trường:

Ví dụ:   Bạn muốn t́m tài liệu có nhan đề “Chân quê” của tác giả “Nguyễn Bính”

Nhập vào Trường Nhan đề: Chân quê.

Nhập vào Trường Tác giả: Nguyễn Bính

 

b. Các điểm truy cập:

- Ô "Nhan đề": T́m kiếm tài liệu theo nhan đề.

Vd: Nhật kư trong tù.

Để t́m kiếm theo nhan đề, bạn đọc có thể nhập một từ ngữ nào đó có trong nhan đề chính của tài liệu mà không cần phải nhớ chính xác nhan đề của ấn phẩm đó.

- Ô "Tác giả": T́m theo tên tác giả.

Vd: Hồ Chí Minh

- Ô “Nhà xuất bản”: T́m theo nhà xuất bản tài liệu.

Vd: Giáo dục.

- Ô “Năm xuất bản”: T́m theo năm xuất bản của tài liệu.

Vd: 1990

- Ô “chủ đề”: cho phép t́m theo một từ hoặc cụm từ liên quan đến nhan đề tài liệu.

- Ô “chỉ số phân loại”: t́m theo chỉ số phân loại DDC (là số phân loại theo ngành tri thức của nội dung tài liệu theo bảng phân loại DDC).

- Ô “MSBG”(mă số biểu ghỉ): t́m theo mă số biểu ghi (mă số kiểm soát) của tài liệu.

 

1.3.   T́m nâng cao:

Đây là cách t́m tài liệu phối hợp cùng lúc nhiều kiểu t́m, sử dụng các toán tử AND, OR, NOT để mở rộng hoặc giới hạn trường cần t́m.

Cách t́m này thường được sử dụng khi đă xác định được một số thông tin liên quan tới tài liệu cần t́m. Ví dụ tên tài liệu, chủ đề tài liệu, tên tác giả, năm xuất bản…, kết quả t́m được sẽ chính xác và thu hẹp hơn.

 

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn Bộ sưu tập

Bước 2: Nội dung: Nhập thuật ngữ t́m, chọn kiểu t́m, chọn toán tử tương ứng từng ḍng.

Bước 3: T́m kiếm: Nhấn nút  để thực hiện t́m kiếm.

         

Giao diện chức năng t́m kiếm nâng cao - tra cứu CSDL Online

 

- AND (Và): Thu hẹp phạm vi t́m: Khi bạn kết hợp hai (hoặc nhiều) thuật ngữ t́m bằng toán tử AND, kết quả t́m kiếm sẽ là những biểu ghi chứa đựng cả hai (hoặc nhiều) thuật ngữ đó.

- OR (Hoặc): Toán tử OR sẽ cho phép người dùng mở rộng phạm vi t́m kiếm. Kết quả t́m sẽ bao gồm thuật ngữ thứ nhất hoặc thuật ngữ thứ hai hoặc cả hai thuật ngữ.

- NOT (Loại bỏ): Toán tử NOT cho phép người dùng thu hẹp phạm vi t́m kiếm bằng phép loại trừ. Nó sẽ loại trừ những biểu ghi có chứa một thuật ngữ nhất định.

 

1.4.  Trang kết quả hiển thị:

a. Xem thông tin đầy đủ của từng tài liệu dưới dạng biểu ghi: Click lên tài liệu cần t́m, xuất hiện màn h́nh mô tả nội dung chi tiết của tài liệu giúp bạn biết được các thông tin chi tiết về tài liệu như: Tên tài liệu, tên tác giả, năm XB, nhà XB, số trang, khổ tài liệu, tóm tắt, chủ đề,…

           

Giao diện kết quả t́m kiếm CSDL Online

 

Lưu ư:

- Ở ô” Mă tài liệu”: sẽ cho biết tài liệu thuộc kho nào, có được mượn về nhà, c̣n bao nhiêu cuốn trong cùng một nhan đề, các mă vạch của nhan đề đó hiện c̣n trong thư viện.

- Ở ô “ T́m được”: cho biết t́m được bao nhiêu tài liệu trong tổng số tài liệu của bộ sưu tập.

b. Tải kết quả t́m kiếm:

          Bước 1: Nhấn chọn tài liệu cần t́m (đối với những tài liệu có file tải về)

          Bước 2: Nhấn chọn file

          Bước 3: Nhấn chọn tải tài liệu về

Tài liệu có file tải về

 
         

 

1.5. Các thông tin cần lưu ư:

- T́m tài liệu có file: check chọn nếu bạn đọc muốn tải liệu về.

- Số tài liệu hiển thị: check chọn để giới hạn kết quả tối đa để giúp quá tŕnh t́m kiếm nhanh hơn.

-: thể hiện t́nh trạng tài liệu vẫn c̣n ở thư viện.

- : tài liệu đang mượn, không c̣n cuốn nào trong thu viện.

-    : tài liệu đang được xử lư kỹ thuật: dán nhăn, biên mục,…

- : cho biết tài liệu có file tải về.

-  Các dạng hiển thị : Marc, MarcText, MarXml: check chọn để xác định dạng hiển thị của kết quả t́m.

- Tải biểu ghi: Check chọn  để tải biểu ghi marc21.

- Đường dẫn: giúp bạn đọc có thể chia sẻ với bạn bè về thông tin tài liệu.

- Nút  : chuyển trang

 

2. Tra cứu CSDL theo bộ sưu tập: Đây là cách t́m cho phép ta chọn cùng lúc nhiều bộ sưu tập. Cách t́m này cũng giúp người dùng t́m theo các điểm truy cập và hỗ trợ  t́m kiếm theo ba mức t́m: T́m đơn giản, t́m chi tiết, t́m nâng cao.

2.1. Các cách t́m tài liệu:

- T́m cơ bản: là cách t́m đơn giản, người dùng chỉ cần nhập “thuật ngữ t́m” vào ô nội dung rồi thực hiện t́m

- T́m chi tiết: T́m theo các điểm truy cập: nhan đề, tác giả, chủ đề, nội dung, …

- T́m nâng cao: Người dùng có thể tuỳ chọn điều kiện t́m kiếm và kết hợp các điều kiện chặt chẽ với nhau thông qua các toán tử logíc (AND, OR, NOT) nhằm t́m ra kết quả một cách chính xác.

 

Chú ư:

- Hộp lựa chọn “số tài liệu hiển thị” để giúp người dùng giới hạn kết quả t́m, giúp quá tŕnh tra cứu tiến hành nhanh hơn.

- Nút : Thực hiện tra cứu.

- Nút “t́m tài liệu có file”: check chọn nếu người dùng muốn tải tài liệu về.

 

2.2. Trang hiển thị kết quả t́m

a. Các bước thực hiện:

Các bước thực hiện của các cách t́m tài liệu (T́m cơ bản, chi tiết, nâng cao) theo bộ sưu tập cũng tương tự như các bước thực hiện các cách t́m của CSDL online. Tuy nhiên, ở chức năng này cho phép người dùng cùng lúc chọn nhiều bộ sưu tập.

         

Giao diện tra cứu CSDL theo bộ sưu tập

 

b. Xem kết quả và xem thông tin chi tiết tài liệu: Click vào bộ sưu tập để xem kết quả và thông tin tài liệu. Giao diện hiển thị kết quả của Tra cứu theo Bộ sưu tập cũng tương tự như trang hiển thị kết quả của tra cứu CSDL online (Tra cứu chung).

 

3. Tra cứu CSDL theo kho tài liệu:

T́m kiếm CSDL theo kho tài liệu cho phép người dùng t́m kiếm tài liệu trong từng kho tài liệu (Ví dụ: kho đọc, kho mượn, kho báo – tạp chí, kho tài liệu tra cứu…) và t́m theo các điểm truy cập.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn kho tài liệu

Bước 2: Nhập biểu thức t́m theo một hoặc kết hợp các điểm truy cập sau: Nhan đề tài liệu, chủ đề, số phân loại, tên tác giả, năm Xuất bản, ISBN

Bước 3: T́m kiếm

 

Lưu ư: Hộp lựa chọn “sắp xếp”:  Những tài liệu t́m được sắp xếp theo tiêu chí nào: sắp xếp theo tài liệu mới nhất, sắp xếp theo nhan đề.

         

          Giao diện tra cứu CSDL theo kho tài liệu

 

4. Tra cứu CSDL Báo – tạp chí: Đây là chức năng tra t́m các loại báo tạp chí có trong thư viện, cho phép người dùng t́m theo các điểm truy cập.

Giao diện t́m kiếm CSDL Báo - tạp chí

 

Các điểm truy cập chính của báo –tạp chí:

- Ô “Tên báo – tạp chí”: t́m theo tên báo – tạp chí.

Người dùng có thể tự nhập tên báo tạp chí hoặc click chọn  để xem danh mục báo – tạp chí có trong thư viện.

- Ô “Phát hành từ ngày/ đến ngày”: t́m theo thời gian phát hành.

- Ô “số”, “ Tập: T́m theo số/ Tập phát hành.

- Ô “Nội dung”: T́m theo nội dung báo – tạp chí.

Chú ư:    

- Người dùng có thể nhập biểu thức t́m theo một hoặc kết hợp nhiều điểm truy cập với nhau để t́m.

- Hộp lựa chọn “Số tài liệu hiển thị”: giới hạn tối đa tài liệu hiển thị, giúp việc t́m kiếm tài liệu nhanh hơn.

 

5. Tra cứu CSDL Địa chí: chức năng này cho phép tra cứu các bài trích báo – tạp chí có trong thư viện và việc t́m kiếm chia theo 3 mức độ: Cơ bản, nâng cao, chi tiết

Cách t́m cũng tương tự như phần ta cứu CSDL online (tra cứu chung) ở các mức độ t́m cơ bản, chi tiết, nâng cao.

 

Chú ư:

Người dùng có thể click lên nhan đề tài liệu để xem thông tin (biểu ghi) bài trích và nhấn vào Bộ tài liệu để xem tất cả các biểu ghi trích báo – tạp chí thuộc bộ tài liệu của nhan đề tài liệu người dùng đang xem.

         

          Giao diện chức năng t́m chi tiết của tra cứu CSDL Địa chí

 

III.    Nhóm chức năng tra cứu tài liệu điện tử:

1. Tra cứu CSDL toàn văn: Chức năng này cho phép bạn đọc t́m kiếm những tài liệu điện tử toàn văn có trong thư viện thông qua những thuật ngữ t́m được nhập vào ô “ Nội dung t́m kiếm”. Sau đó nhấn nút “ ”, chương tŕnh sẽ đưa ra những kết quả có chứa thuật ngữ người dùng nhập.

         

Giao diện t́m kiếm CSDL toàn văn

 

          a. Các cơ sở dữ liệu toàn văn:

- CSDL toàn văn Giáo tŕnh

- CSDL toàn văn Sách

- CSDL toàn văn Bài trích sách, trích báo - Tạp chí

- CSDL toàn văn Luận văn, luận án

b. Trang hiển thị kết quả:

Người dùng nhấn chọn vào nhan đề tài liệu để xem thông tin tài liệu dưới dạng biểu ghi và click vào ḍng chữ “Tải về” để tải file tài liệu về.

         

          Giao diện hiển thị kết quả t́m kiếm CSDL toàn văn

 

IV. Nhóm chức năng tra cứu CSDL liên thư viện

Qua chức năng này, bạn đọc có thể tra cứu thông tin tài liệu và có thể tải biểu ghi hoặc file text tài liệu tại những thư viện khác có hỗ trợ giao thức Z39.50

1. T́m kiếm liên thư viện: Chức năng này cho phép người dùng tra cứu thông tin về tài liệu và tải biểu ghi tài liệu của các thư viện khác có hỗ trợ giao thức z39.50

Các cách t́m:

- T́m cơ bản

- T́m nâng cao

- T́m chi tiết

Các cách thực hiện của 3 cách t́m này cũng tương tự như cách thực hiện các cách t́m của phần tra cứu CSDL online (tra cứu chung). Tuy nhiên, t́m kiếm liên thư viện cho phép t́m ở tất cả các bộ sưu tập và hỗ trợ danh sách các nhóm thư viện có hỗ trợ Z39.50.

         

Giao diện t́m kiếm liên thư viện

 

2. Nội dung mở liên thư viện: chức năng này cho phép người dùng tra cứu thông tin tài liệu dưới dạng biểu ghi, đọc và tải tài liệu của các thư viện có hỗ trợ giao thức z39.50.

Giao diện t́m và cách t́m của “ Nội dung mở liên thư viện” cũng tương tự như “T́m kiếm tài liệu liên thư viên”. Tuy nhiên, ở chức năng này cho phép người dùng đọc được tài liệu trực tuyến và có thể tải file tài liệu về.

         

Giao diện hiển thị kết qủa t́m kiếm “Nội dung mở liên thư viện”